แจ้งกำหนดการรับการแจกแบบฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนภาคเปิดเรียน

📣📣 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร 📣📣

📌 กำหนดวันและเวลา การแจกแบบฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนภาคเปิดเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันและเวลาที่กำหนด

** สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนจะแจกให้ในวันที่นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว

📝 การรับแบบฝึกของนักเรียนทางโรงเรียนจะแจกเอกสารบริเวณสนามของโรงเรียน และเพื่อลดความแออัดของผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ปกครองสามารถมารับเอกสารแทนนักเรียนโดยไม่ต้องนำนักเรียนมาในวันเวลาดังกล่าว