ครูโรงเรียนวัดราชสิงขรกวาดรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

     ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานี้ ครูโรงเรียนวัดราชสิงขรของเรา กวาดรางวัลครูดีเด่น ถึง 5 รางวัลเลยทีเดียว ประกอบด้วย ครูคำวัง สมสุวรรณ, ครูวาสนา มุทธเสน, ครูปิยะมาศ นนศิริ, ครูวราลี สิริขรจเดชสกุล, และครูบุญฤทธิ์ ธิปตะ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในทิศทางที่ดีของปีการศึกษา 2563 นี้

congratulations!