กิจกรรมวันมาฆบูชา

            3 มีนาคม 2566 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2566  โดยนำข้าราชการครู นักเรียน ร่วมฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบ  พระอุโบสถ ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง เขตบางคอแหลม  โดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับ  วันมาฆบูชา เห็นถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ในฐานะที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยและได้ให้นักเรียน  ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาสามารถปฏิบัติตนได้  ถูกต้องเมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นหนึ่งคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ของผู้เรียน อีกด้วย

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม