โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ ขั้นพื้นฐาน (CPR)

22-24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้รับเกียรติจากวิทยากรกองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ในการดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ
ขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมอบรมโดยแบ่งออกเป็น3 รุ่น กิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) และกิจกรรมภาคปฏิบัติการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)”