กิจกรรมวันคริสต์มาส

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

23 ธันวาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ รวมถึงเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ตลอดจนกิจกรรมการร้องเพลงประสานเสียง การแสดง COVER Dance และกิจกรรมการมอบรางวัล ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันในรายการต่าง ๆ