การประเมินผลการอ่านของนักเรียน ตามแนวนโยบาย “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” โดยศึกษานิเทศก์ และ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

                24 สิงหาคม 2565 นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และ นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ได้ทดสอบประเมินผลการอ่าน และ การคิดคำนวณ ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวนโยบาย “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” โดยการต้อนรับ ของนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร และคณะครู ในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วยความเรียบร้อย เพื่อการพัฒนาด้านการอ่าน คิดคำนวณของนักเรียนได้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น