การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ SLC (School as Learning Community)”

       20 มกราคม 2567 นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ  ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ SLC (School as Learning Community)” ซึ่งการดำเนินการจัดการอบรมในครั้งนี้นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นำคณะครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และการพัฒนาครู ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ในการเรียนรู้ร่วมกันของ “ทุกคน” ในโรงเรียน เพื่อการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ร่วมกัน ใช้ระบบกิจกรรมเพื่อช่วยฝึกฝนครูและนักเรียนให้มีการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังในห้องเรียน โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล และคณะ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้