บริการ

เปิดสอนระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ระดับชั้น อนุบาล 1 – อนุบาล 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3