ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนวัดราชสิงขร ที่ตั้งเลขที่ ๒๙ ซอย เจริญกรุง ๗๔ ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๙-๐๖๑๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๙-๐๖๑๑
E-mail : school@rsk.ac.th Website : www.rsk.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา เขตพื้นที่บริการส านักงานเขตบางคอแหลม

จำนวนบุคลากร

ผู้บริหาร 4 คน
ข้าราชการครู 46 คน
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 13 คน
รวม 63 คน

วุฒิการศึกษาของบุคลากร

ต่ำกว่าปริญญาตรี 12 คน
ปริญญาตรี 35 คน
ปริญญาโท 16 คน
รวม 63 คน

ข้อมูลนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,006 คน