โรงเรียนวัดราชสิงขร รับสมัครนักเรียนรูปแบบออนไลน์

โรงเรียนวัดราชสิงขร

เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่บัดนี้  –  วันที่  15  พฤษภาคม  2564

รูปแบบออนไลน์ (Online)

 

วิธีการสมัครเรียน

โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงค์ https://docs.google.com/…/1s3tiIpFrsw17…/edit

เพื่อกรอกข้อมูล และเตรียมเอกสารตามที่ระบุยื่นที่ห้องสำนักงานก่อนวันเปิดเรียน

เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอื่น

ชั้นอนุบาล 2

               – รับสมัครตามวุฒิตามวุฒิการศึกษาที่ย้ายมา

          หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร    ประกอบด้วย

               – สูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

               – สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง

               – สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง

               – เอกสารการย้ายจากโรงเรียนเดิม

               – รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

               – รับสมัครตามวุฒิตามวุฒิการศึกษาที่ย้ายมา

          หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร    ประกอบด้วย

               – สูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

               – สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง

               – สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง

               – เอกสารการย้ายจากโรงเรียนเดิม

               – รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

** หมายเหตุ**  กรุณานำเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครมายื่นที่โรงเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์
                         (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไชต์และเพจของโรงเรียน)