โรงเรียนวัดราชสิงขร รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1, ประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นอื่น ๆ

โรงเรียนวัดราชสิงขร

เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่บัดนี้  –  วันที่  15  พฤษภาคม  2564

 

 

การรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอื่น

ชั้นอนุบาล 2

               – รับสมัครตามวุฒิตามวุฒิการศึกษาที่ย้ายมา

          หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร    ประกอบด้วย

               – สูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

               – สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง

               – สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง

               – เอกสารการย้ายจากโรงเรียนเดิม

               – รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

               – รับสมัครตามวุฒิตามวุฒิการศึกษาที่ย้ายมา

          หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร    ประกอบด้วย

               – สูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

               – สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง

               – สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง

               – เอกสารการย้ายจากโรงเรียนเดิม

               – รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป