โรงเรียนวัดราชสิงขรเปิดเรียนครบชั้นเรียน 100%

17 สิงหาคม 2563  โรงเรียนวัดราชสิงขร เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครบชั้นเรียน 100% โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19