โครงการ “เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น”

          นางสาวอารีวรรณ  เพชรเลิศ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร ให้การสนับสนุนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 เข้าร่วมโครงการ “เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ สระว่ายน้ำราชโอรส ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการให้นักเรียนของกรุงเทพมหานครสามารถช่วยเหลือตนเองได้หากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ อีกทั้งช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและสนใจเล่นกีฬา ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด