โครงการอาหารเช้า อาหารกลางวัน

               15 กันยายน 2566 โรงเรียนวัดราชสิงขรดำเนินโครงการอาหารเช้า อาหารกลางวันตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าและกลางวันฟรี ซึ่งอาหารของนักเรียนในแต่ละวันเป็นอาหารที่มีประโยชน์จะถูกจัดตามหลักโภชนาการ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย นักเรียนจะได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ โรงเรียนวัดราชสิงขรของเรา จะบริการอาหารเช้าในช่วงเวลาตั้งแต่ 7.00 น. เป็นต้นไป พร้อมยังมีสลัดบาร์เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานผักหลากหลายชนิด