โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

22 กันยายน 2563  จ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร นำคณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนวัดราชสิงขร  เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  โรงแรมใบหยกสกาย  กรุงเทพมหานคร  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างเสริมขวัญและกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลากรภายในโรงเรียนวัดราชสิงขร