โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ข้อสอบขั้นพื้นฐาน (Pre O-net) ชั้น ป.6 และ ม.3

            18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดราชสิงขร ดำเนินการโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบ Pre O-net) โดย บริษัท นิว ไอ.คิว.เซนเตอร์ จำกัด เพื่อให้ได้รู้ศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน ได้รู้แนวทางของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบจริง และนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ โดมีนักเรียนที่สมัครสอบในโครงการดังกล่าว ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 41 คนและมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  31 คน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร