แสดงความยินดี แด่รองธเนศ ชัยชนะธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล)

      1 ธันวาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ร่วมกันแสดงความยินดีแด่ นายธเนศ ชัยชนะธรรมเนื่องในโอกาสในการย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล)  สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงความยินดี แสดงความรู้สึก ตลอดระยะเวลาที่รองผู้อำนวยการได้ดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร