แจกอาหารเสริม (นม) และ หนังสือเรียน ระดับชั้นอนุบาล และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

       22  มิถุนายน 2564  โรงเรียนวัดราชสิงขร ดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) และหนังสือเรียน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนรูปแบบ On School Line โดยมีครูประจำชั้นอำนวยความสะดวกด้านการให้บริการแจก ให้กับนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดตารางการแจกที่เหลื่อมเวลาเป็นสำคัญ ดังนี้

เวลา  09.00-10.00 น.  ระดับชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2

เวลา  10.00-11.00  น.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เวลา  11.00–12.00  น.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โดยผู้ปกครอง และ นักเรียน ต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิด้วยเครื่องเทอโมสแกนพร้อมทั้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ให้บริการ ทั้งนี้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 100% และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด