แจกอาหารเสริม (นม) และ หนังสือเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6

              23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดราชสิงขร ดำเนินการแจกอาหารเสริม (นม) และหนังสือเรียน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 โดยมีครูประจำชั้นอำนวยความสะดวกด้านการให้บริการแจกนมและหนังสือเรียน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดตารางการแจกที่เหลื่อมเวลาเป็นสำคัญ ดังนี้
เวลา 09.00-10.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เวลา 10.00-11.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เวลา 11.00–12.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เวลา 13.00–14.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยผู้ปกครอง และ นักเรียน ต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิด้วยเครื่องเทอโมสแกนพร้อมทั้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ให้บริการ ทั้งนี้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 100% และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด