แจกอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และอุปกรณ์การเรียน

         22-26 พฤศจิกายน 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น จัดเตรียมพร้อมแจกอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และชุดอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดการแจกแยกเป็นสายชั้น ในแต่ละวันตามตาราง โดยเน้นการเลื่อมเวลาเป็นสำคัญ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) สำหรับผู้ปกครองที่นำรถเข้ามา สามารถขับรถเคลื่อนผ่านจุดคัดกรอง (Drive-Thu) เข้าสู่จุดรับอุปกรณ์การเรียน และอาหารเสริม(นม) ทั้งนี้ใช้เวลาในการรับบริการไม่เกินคนละ 2 นาที ในการลงชื่อรับนมนั้น ผู้ปกครองได้นำปากกาส่วนตัวมาพร้อมด้วย