แจกหนังสือเรียน และเอกสารการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

            21 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดราชสิงขร ดำเนินการแจกหนังสือเรียน และเอกสารการเรียนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดย ครูประจำชั้น แต่ละห้องดำเนินการแจกให้กับนักเรียน ตามกำหนดการแจกที่เหลื่อมเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ดังนี้
เวลา 09.00-10.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 10.00-11.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 11.00–12.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยผู้ปกครอง นักเรียนผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิด้วยเครื่องเทอโมสแกน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมสวมหน้ากากอนามัย 100% ทั้งนี้ครูผู้ดำเนินการแจกเอกสารหนังสือเรียน สวมถุงมืออนามัยเพื่อลดการสัมผัส และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด