เปิดเรียน On Site ม.1-3 และตรวจ ATK นักเรียน

         15 พฤศจิกายน 2564 นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมวันเปิดเรียน On Site ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดราชสิงขร โดยการต้อนรับของนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร  ในช่วงเช้าข้าราชการครู ได้รับลงทะเบียนนักเรียนเพื่อรับชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองโดยการแนะนำของครูที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ ซึ่งผลการตรวจของนักเรียนผลเป็นลบทุกคน ทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมมาตรการความปลอดภัย มาตรการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด โดยมีกระบวนการนำนักเรียนเข้าโรงเรียนผ่านจุดคัดกรองขั้นที่ 1 ลงทะเบียนตรวจ ATK ส่งต่อผ่านจุดตรวจคัดกรองขั้นที่ 2 ก่อนขึ้นอาคารเรียนอย่างเป็นระบบและปลอดภัย