เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำรวจลูกน้ำยุงลาย

          28 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ติดตาม ตรวจเยี่ยม และสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในบริเวณโรงเรียน โดยรอบอาคารเรียน บริเวณห้องน้ำ รวมถึงบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง พร้อมทั้งบริการทรายอะเบทเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งได้มอบเอกสารประชาสัมพันธ์ และทรายอะเบทเพื่อใช้ในการเผยแพร่ความรู้ และกำจัดแหล่างเพาะพันธุ์ยุงลายอีกด้วย