เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER1

         26 พฤษภาคม 2567  นางสาวอารีวรรณ  เพชรเลิศ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงานการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทวิดา  กมลเวช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีรับรางวัลพระราชทานการประกวดระดับกรุงเทพมหานคร