อบรมโครงการ “วัคซีนใจ เพื่อวัยทีน”

              26 มกราคม 2567 นางสาวอารีวรรณ  เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ให้การต้อนรับวิทยากรผู้ให้ความรู้จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 165 คน เข้าร่วมการอบรมในโครงการ “วัคซีนใจ เพื่อวัยทีน” ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบริการคลินิกวัยรุ่น พัฒนาศักยภาพการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหา เรื่อง ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น , สุขภาพกายในวัยรุ่น และ วัยทีน รู้ทันควัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติตนให้มีสุขอนามัยที่ดี และทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อพบปัญหาต่าง ๆ ในช่วงวัยรุ่นได้ดีอีกด้วย