อบรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

        15 ธันวาคม 2563 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมคณะผู้ติดตาม นายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยวิทยากร นายชัชนล จันทสังข์ ได้เข้ามาให้ความรู้ เผยแพร่กิจกรรมในโครงการฯ เพื่อสร้างความร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านสาธารณะ และปลูกฝั่งจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย