อบรมครูผู้สอน โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพฯ (SMT)

2 กันยายน 2563 จ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  (SMT) โดยการดำเนินการของศูนย์อบรมครูผู้สอน  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดราชสิงขร