อบรมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform

       9 กุมภาพันธ์ 2564  นายธีระ  มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ iad  Class Platform  โดยคณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เพื่อเป็นช่องทางให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ร่วมกันได้  โดยใช้สื่อการเรียนการสอนของ พว.ได้ทุกรูปแบบ   ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถวางแผนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนได้  ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการเรียนแบบ active learning โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 STEP  อีกด้วย