สุ่มตรวจ ATK นักเรียน เปิดเรียน On Site สัปดาห์ที่ 2

         22 พฤศจิกายน 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ครูเวรประจำวันจันทร์ ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และครูที่ได้รับมอบหมาย ให้ติดตามการเปิดเรียน On Site ในสัปดาห์ที่ 2 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร โดยได้กำกับดูแล และสุ่มตรวจ ATK ของนักเรียนแต่ละห้อง ณ บริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด