สอบ Pre O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

         17 ธันวาคม 2563 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้อำนวยการดำเนินการจัดสอบ Pre O-net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดราชสิงขรต่อไป