สอบธรรมสนามหลวง

   5 มีนาคม 2564  นายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร นำนักเรียนสอบธรรมสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง   ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในการนี้มีผู้เข้าสอบในระดับนักธรรมชั้นตรี  ชั้นโท และชั้นเอก การสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ นักเรียน และบุคลากร ข้าราชการครูได้มีโอกาสทบทวนและการสอบวัดผลความรู้ทางพระพุทธศาสนา ได้โอกาสเรียนรู้พระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีในศาสนา การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ซึ่งทางโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการบูรณาการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในการผลิตผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในโรงเรียน