สอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2566

        7 ธันวาคม 2566  พระครูสิริกาญจนาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดราชสิงขร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อำนวยความสะดวกสถานที่ดำเนินการจัดสอบ โดยนางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบทุกระดับจำนวน 545 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการดำเนินการสอบเพื่อเผยแผ่และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวัน