สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

             15 พฤศจิกายน 2565 พระครูสิริกาญจนาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดราชสิงขร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อำนวยความสะดวกสถานที่ดำเนินการจัดสอบ ของนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบทุกระดับกว่า 400 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการดำเนินการสอบ เพื่อเผยแผ่และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวัน