สอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565

     23 กรกฎาคม 2565 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ของสำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการต้อนรับและอำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดสอบชิงทุนการศึกษา ของ นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขรเข้าร่วมสอบคัดเลือกจำนวน 4 คน ได้แก่ ด.ช.กวิน ศรีจำนงค์ ด.ช.กมลภพ ภู่พวก ด.ช.โกมินทร์ ผลทับทูล และด.ช.ธนวัฒน์ บวบทอง และผลการสอบคัดเลือก ได้ ด.ช.กวิน ศรีจำนงค์ โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้รับทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ลำดับที่ 3 ของเขตบางคอแหลม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครในครั้งนี้