สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST) ร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

29 ตุลาคม 2563 จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะวิทยากร จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST) ร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร