ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ 6 ย่านสร้างสรรค์ ของนักเล่าเรื่องท้องถิ่นน้อย

6 กรกฎาคม 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้นางปิยะมาศ นนศิริ และนายบุญฤทธิ์ ธิปตะ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ 6 ย่านสร้างสรรค์ ของนักเล่าเรื่องท้องถิ่นน้อย โดยนักเรียนได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดเจริญกรุง 103 “ฮาลาลหน้าบ้าน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนวัดราชสิงขรดำเนินการร่วมกับสำนักการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของชุมชนและความรู้เกี่ยวกับชุมชนจากปราชญ์ชุมชน