รายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

         28 พฤษภาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้นายธเนศ ชัยชนะธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยครูเวรประจำวัน ครูประจำสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับรายงานตัวนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยครู ผู้ปกครอง และนักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านเครื่องเทอโมสแกนเพื่อวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และรักษาระยะห่างในการเข้ารับรายงานตัว ตามกำหนดการเหลื่อมเวลา เพื่อลดการแออัดอีกด้วย