รับเครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน และอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

       18-19 และ 24-26 กันยายน 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้คุณครูแต่ละสายชั้นดำเนินการแจกชุดเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์หนังสือเรียนและอาหารเสริม(นม) โดยได้กำหนดวันเวลา แจ้งผู้ปกครองล่วงหน้าในการมารับตามตารางกำหนดวันละ 2 สายชั้น โดยแบ่งการเหลื่อมเวลาเป็นสำคัญ ทั้งนี้การเข้ารับบริการรูปแบบ Drive Thru โดยผู้ปกครองไม่ต้องลงจากรถ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และลดความแออัดในการเข้ารับบริการดังกล่าว นอกจากนี้ ทุกคนปฏิบัติตามภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด