รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

📣 โรงเรียนวัดราชสิงขร ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

📌 รับสมัครนักเรียน 3 ระดับชั้น ดังนี้

👦👧 นักเรียนชั้นอนุบาล 1
☑️ มีอายุครบ 4 ปีบริบรูณ์
(เกิด 17 พ.ค. 60 – 16 พ.ค. 61)

👦👧 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
☑️ รับเด็กที่เกิดวันที่ 1 ม.ค. 58 – 16 พ.ค. 59
☑️ หรือนักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาล 2

 

👦👧 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
☑️ รับนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

📝 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร อย่างละ 2 ฉบับ

⏩ สำเนาสูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร
⏩สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครเรียน
⏩ รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
⏩ สำเนาทะเบียนบ้านบิดา – มารดา
⏩ สำเนาบัตรประชาชนบิดา – มารดา
⏩ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

 

🔴 กรุณาเตรียมหลักฐานในการสมัครมาให้ครบถ้วนในวันที่มาสมัคร

☎️ สอบถามเพิ่มเติม 02-289-0611 หรือสอบถามได้ที่ห้องสำนักงาน

⏰ รับสมัครเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)