รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปลอดไข้เลือดออก (The Best Dengue-zero School Award)

               7 กุมภาพันธ์ 2567  นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยคุณครูเอกชัย เอี่ยมสุขมงคล นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขรเข้ารับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปลอดไข้เลือดออก (The Best Dengue-zero School Award) ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้โครงการ “โรงเรียนติดการ์ด ห่างไกลไข้เลือดออก” ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในสถานศึกษาและในชุมชน