รับมอบผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือและเครื่องจ่ายสบู่ จากบริษัท ดีพร้อมภัณฑ์ จำกัด

       1 กรกฎาคม 2564 นางสาวอำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วย นางสาววิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ได้ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร และรับมอบสบู่โฟมล้างมือและเครื่องจ่ายสบู่โฟมชนิดมือกด จาก บริษัท ดีพร้อมภัณฑ์ จำกัด โดยการต้อนรับของคณะผู้บริหารและตัวแทนข้าราชการครูโรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมอบไว้ให้ทางโรงเรียนวัดราชสิงขรใช้ในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขรในการป้องกันเชื้อโรคต่างๆและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประกอบด้วย  สบู่ล้างมือสูตรยับยั้งแบคทีเรีย จำนวน 20 แกลลอน เครื่องจ่ายสบู่โฟมชนิดมือกด จำนวน 13 เครื่อง และสบู่โฟมล้างมือ จำนวน 24 ขวด พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจ่ายสบู่เหลวตามจุดล้างมือ และห้องน้ำนักเรียนทุกห้อง