รับการตรวจประเมินสุขาภิบาล อาหารในโรงเรียน

          13 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้รับการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 12 (จันทร์เที่ยงเนตรวิเศษ) ซึ่งได้เข้าประเมินด้านกายภาพ ต่างๆ สภาพโรงครัว ห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บนมโรงเรีรยน รวมถึงการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่ม และได้ให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร และสุขวิทยาส่วนบุคคล แก่ผู้สัมผัสอาหาร (แม่ครัว) ทุกคน