รองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์

       5 เมษายน 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารที่เข้าฝึกประสบการณ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร  จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.นางสาวนฤมล มาตย์แท่น 2.นางเตชินี  เพิ่มทรัพย์  3.  นางสาวเยาวลักษณ์ แย้มสรวล 4.  นายวัฒนากรณ์  เฟื้อแก้ว   และ และ นายปรีชา  ไพรบึง