ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องสมุดโรงเรียนวัดราชสิงขร

           20 พฤษภาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้นายอภิชาต นิลภาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ติดตามการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จากอาคารการศึกษาพิเศษ เพื่อดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมภายในอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดราชสิงขร เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564