มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา covid 19

     13 ตุลาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้คณะครู และบุคลากร ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน และพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานกรมอนามัย และเป็นไปตาม 6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มในการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง และชุมชน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามมาตรการเข้มของสถานศึกษา ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเน้นย้ำให้ครูและบุคลากร รักษาระยะห่าง งดเว้นการรวมกลุ่มพบปะกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)