มอบเอกสาร-แบบฝึกหัดการเรียน รูปแบบ On Hand

          1-2 มิถุนายน 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น และครูประจำวิชาดำเนินการจัดทำเอกสาร ใบงาน เพื่อแจกให้กับนักเรียนได้นำกลับไปเรียนรู้ที่บ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19) และใช้ประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand ตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนด โดยในการมารับเอกสารของนักเรียนนั้น ได้กำหนดตารางตารางการเข้ารับเอกสารกับครูประจำชั้นโดยใช้การเหลื่อมเวลาเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19)