มอบเกียรติบัตรการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน

       5 มีนาคม 2567  นางสาวอารีวรรณ  เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบเกียรติบัตรการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังนี้ 1)มอบเกียรติรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปลอดไข้เลือดออก (The Best Dengue-zero School Award) ระดับกรุงเทพมหานคร 2) มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร “ช้างน้อยวิชาการ” ประจำปี 2567 การแข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับกลุ่มกรุงเทพใต้” 3) มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร “ช้างน้อยวิชาการ” ประจำปี 2567 ประเภท “เดี่ยวเปียโน” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  4) มอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียนสะอาด บรรยากาศวิชาการประจำปีการศึกษา 2566