มอบรางวัลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

            25 สิงหาคม 2566 นายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร มอบรางวัลให้นักเรียนที่มีความต้องการศึกษาพิเศษ จากการประกวดความสามารถโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ สำนักงานเขตยานนาวา แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยการแข่งขัน วาดภาพระบายสีภาพ ปั้นดินน้ำมันญี่ปุ่น และการประกวดเต้นจินตลีลาประกอบเพลง ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1  การประกวดเต้นจินตลีลาประกอบเพลง โดยมีครูผู้ฝึกสอนเป็นครูกลุ่มการสอนการศึกษาพิเศษและครูครูกลุ่มสาระศิลปะ

 

ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพ >>>