มอบรางวัลการประกวดบรรยายธรรมนักเรียนฯ

        9 มีนาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กหญิงชุติมนฑน์  ธรรมปรีดานนท์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (กทม.เขต 2) โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2564