มอบประกาศนียบัตร กิจกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ปี 2566

           4 มีนาคม 2567 โรงเรียนวัดราชสิงขร กราบขอขอบพระคุณ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก พร้อมทุนการศึกษาในการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้มีการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงขึ้น เพื่อให้ข้าราชการครูและนักเรียน ที่ศึกษานักธรรม และธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาในระดับนักธรรมตรีถึงระดับนักธรรมเอก ทั้งนี้การสอบนักธรรมจะทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ใน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป